เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ  (Freedom of Expression Documentation Center ) ดำเนินงานโดยโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม หรือ iLaw องค์กรไม่แสวงกำไรที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และการผลักดันกฎหมายประชาชน เพื่อการปฏิรูปสังคม (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ iLaw)

ศูนย์ข้อมูลฯ แห่งนี้  รวบรวมและบันทึกรายละเอียดการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ในประเทศไทย  โดยกฎหมายหรืออำนาจรัฐ  โดยหวังว่าฐานข้อมูลดังกล่าวจะเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของตนเองได้

การมีเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นดัชนีหนึ่งที่ใช้ชี้วัดคุณภาพของสังคมการเมืองหนึ่งๆ  ได้  เพราะหากสังคมนั้นเปิดกว้างต่อการแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์  ก็อาจประมาณการได้ว่า สังคมนั้นมีระบบตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจที่เข้มแข็ง

แต่ปัจจุบัน ในบรรยากาศที่สังคมไทยมีความขัดแย้งสูงขึ้น  เครื่องมือและเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาขึ้น ก็ส่งเสริมให้การแสดงความคิดเห็นของปัจเจกบุคคลเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วย ชุมชนเล็กๆ สามารถบอกเล่าข่าวสารของตนเองผ่านระบบคลื่นกำลังส่งต่ำหรือที่รู้จักกันในนาม  “วิทยุชุมชน” คนธรรมดาที่ไม่ได้มีชื่อเสียงและไม่ได้มีฐานะทางสังคมสามารถวิพากษ์วิจารณ์และสร้างกระแสในสังคมได้เพียงการเคาะแป้นพิมพ์ส่งข้อมูลผ่านสนามไฟฟ้า  หรือที่รู้จักกันว่า “อินเทอร์เน็ต” คนทำสารคดีหรือช่างภาพอิสระและมือสมัครเล่นไม่จำเป็นต้องมีค่ายธุรกิจรองรับเพราะมีช่องทางมากขึ้น  เช่น อัพโหลดคลิปเข้าสู่เว็บไซต์ที่ให้บริการต่างๆ  และเผยแพร่กระจายต่อไปได้ไกล

ไม่เพียงแต่เทคโนโลยีเท่านั้นที่เปลี่ยนไป  แต่ความขัดแย้งในสังคมได้บีบคั้นให้ประชาชนมีความต้องการในการรับข่าวสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลความเห็นของตนมากขึ้น ในขณะเดียวกัน อำนาจรัฐก็จัดตั้งกลไกทางสังคมใหม่ๆเพื่อจำกัดเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว  สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนและเป็นปัญหาหลักในสังคมไทย คือ การผลักดันกฎหมายใหม่ๆ  เพื่อออกมาจัดการการแสดงความคิดเห็นของปัจเจกชน  อาทิ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ. 2551 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

ครั้งหนึ่ง สังคมไทยใช้ดัชนีเสรีภาพสื่อมวลชนเป็นดัชนีสำคัญในการชี้วัดบรรยากาศเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ปัจจุบัน เพียงดัชนีเสรีภาพสื่อมวลชนอาจไม่เพียงพอ  แต่ยังต้องรวมถึงสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของปัจเจกชนและชุมชนด้วย

ด้วยเหตุนี้ iLaw จึงจัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ” เพื่อรวมรวมสถิติการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็น โดยคาดหวังว่าฐานข้อมูลข้อเท็จจริงจะสร้างความตระหนักในคุณค่าของเสรีภาพการแสดงออก

ศูนย์ข้อมูลนี้จะสมบูรณ์ได้ ยังต้องการแรงสนับสนุนและการมีส่วนร่วมจากคุณ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด

ติดต่อเรา 

อีเมลองค์กร - [email protected]

อีเมลเจ้าหน้าที่ 

ยิ่งชีพ อัชฌานนท์       ผู้จัดการโครงการ                                            - [email protected]

อานนท์ ชวาลาวัณย์   หัวหน้าศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ      - [email protected]

วีรวรรธน์ สมนึก         เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ  - [email protected] 

โทรศัพท์สำนักงาน 

02615 4797 (กรุณาโทรระหว่าง 10.00 น. ถึง 18.30 น.)