ปรีชา

  Period 22 May 2014 – 31 May 2016 May 2016 Number of individuals summoned 926 13 Arrests at peaceful demonstrations 225 2 Individuals prosecuted before military...
  ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 31 พฤษภาคม 2559 ยอดรวมเฉพาะเดือนพฤษภาคม2559 คนถูกเรียกรายงานตัว 926 13 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 225 2...
  ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 31ตุลาคม 2558 ยอดรวมเฉพาะเดือนตุลาคม 2558 คนถูกเรียกรายงานตัว 790 5 คนถูกจับกุมคุมขัง 485 2 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 212 3...
  Period 22 May 2014 – 31 October 2015 October 2015 Number of individuals summoned 790 5 Number of individuals arrested 485 2 Arrests at peaceful demonstrations 212 3...