พ.ร.บ.ความสะอาด

  Under the NCPO regime, the restrictions on freedom of expression were instituted through  'legal' procedures, in the aim of legitimising the military government. These 'laws' include new...
  ในยุค คสช. การปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของประชาชนถูกอ้างอิงและใช้อำนาจผ่าน "กฎหมาย" เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลทหาร ทั้งกฎหมายที่ออกใหม่ภายใต้รัฐบาล คสช. ทั้ง ประกาศและคำสั่งของ คสช....
  Period 22 May 2014 - 31 January 2017 January 2017 Number of individuals summoned 925 3 Arrests at peaceful demonstrations 590 - Individuals prosecuted before military...
  ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 31มกราคม2560 ยอดรวมเฉพาะเดือนมกราคม 2560 คนถูกเรียกรายงานตัว 925 3 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 590 - คนถูกดำเนินคดีที่ศาลทหาร 299...