martial law

ช่วงเวลา Period 1 –28 ก.พ. 2558 1 – 28 Feb 2015 22 พ.ค. 2557 – 28 ก.พ.2558 22 May 2014 - 28 Feb 2015 คนที่ถูกประกาศเรียกทั้งหมดNumber of individuals summoned   ...
ช่วงเวลา Period 1 - 31 ม.ค. 2558 1 - 31 Jan 2015   22 พ.ค. 2557 - 31 ม.ค. 2558 22 May 2014 - 31 Jan 2015    คนที่ถูกประกาศเรียกทั้งหมด    Number of...
ช่วงเวลา Period 1 –28 ก.พ. 2558 1 – 28 Feb 2015 22 พ.ค. 2557 – 28 ก.พ.2558 22 May 2014 -  28 Feb 2015 คนที่ถูกประกาศเรียกทั้งหมดNumber of individuals summoned ...
ช่วงเวลา Period 1 - 31 ม.ค. 2558 1 - 31 Jan 2015 22 พ.ค. 2557 - 31 ม.ค. 2558 22 May 2014 - 31 Jan 2015    คนที่ถูกประกาศเรียกทั้งหมด    Number of...