พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

  Under the NCPO regime, the restrictions on freedom of expression were instituted through  'legal' procedures, in the aim of legitimising the military government. These 'laws' include new...
  ในยุค คสช. การปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของประชาชนถูกอ้างอิงและใช้อำนาจผ่าน "กฎหมาย" เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลทหาร ทั้งกฎหมายที่ออกใหม่ภายใต้รัฐบาล คสช. ทั้ง ประกาศและคำสั่งของ คสช....