ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน

โดยปกติ ความผิดฐาน "ดูหมิ่น" ตามประมวลกฎหมายอาญา เป็นกฎหมายที่มุ่งคุ้มครอง "เกียรติหรือชื่อเสียงของบุคคล" ไม่ให้ผู้ได้มาสบประมาท ดูถูกเหยียดหยาม หรือ...
  หลังจากที่ที่สังคมไทยตกอยู่ในภาวะสับสนเกี่ยวกับนโยบายการให้เงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท ในสถานการณ์ #โควิด19 และชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง)...