ศาลทหารบราซิล

By Jayshendra Karunakaren     After a military coup in 1964, junta issued laws to repress civil and political rights. The Brazilian military court tried civilians, especially...
รวบรวมและเรียบเรียง โดย เจเชนดร้า คารุนาคาเรน     หลังการรัฐประหารปี 1964 ของบราซิล รัฐบาลทหารได้ผ่านกฎหมายลิดรอนสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง...