Sedition law

นับตั้งแต่หลังการรัฐประหารในปี 2557 กฎหมายยุยงปลุกปั่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 กลายเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญของรัฐในการยับยั้งการเคลื่อนไหวของประชาชนในเชิงต่อต้านหรือวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล...
  จะมีสักกี่คนที่ยอมเสียสละอะไรบางอย่างเพื่อปกป้องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น?   คนหนึ่งที่จะ ตอบอย่างชัดเจนว่า "ยอม" คือ ประวิตร โรจนพฤกษ์...
  How many people would be willing to sacrifice to defend freedom of expression?    One man who has answered a definite yes is Pravit Rojanaphruk, one of Thailand’s most prominent...