กอ.รมน.

ก่อน และหลังการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นอุตสาหกรรมจะนะ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 มีประชาชนถูกเจ้าหน้าที่รัฐคุกคามโดยการเยี่ยมบ้าน และโทรหาอย่างน้อย 14 คน แบ่งเป็นเยี่ยมบ้าน 11 คน และโทรศัพท์สอบถาม 3...
ต้นเดือนกุมภาพันธ์ เครือข่าย เขียนอนาคตประเทศไทยได้จัดกิจกรรม “ขบวนน้ำจากนราถึงมหานคร” เป้าหมายสำคัญคือ ศึกษารูปแบบการจัดการน้ำที่ล้มเหลว และหาแนวทางที่เหมาะกับชุมชน รณรงค์ให้รู้เท่าทันพ.ร.บ.น้ำฯ...
สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้หรือสกต.ก่อตั้งขึ้นจากการการรวมตัวของเกษตรกรไร้ที่ดินในพื้นที่ภาคใต้เมื่อปี 2551 (ตามคำบอกเล่าของเพียรรัตน์ สมาชิกสกต.ที่เคยถูกคสช.เรียกไปปรับทัศนคติในค่ายทหาร   ...