1899 1783 1662 1072 1273 1234 1228 1489 1937 1707 1968 1345 1588 1523 1786 1542 1646 1084 1846 1561 1067 1996 1348 1639 1235 1174 1261 1506 1091 1144 1331 1562 1011 1285 1802 1976 1641 1164 1455 1272 1148 1894 1967 1259 1428 1935 1090 1737 1142 1960 1869 1813 1907 1498 1781 1052 1217 1339 1345 1241 1001 1533 1672 1194 1291 1758 1089 1669 1549 1358 1938 1258 1357 1339 1195 1476 1755 1289 1278 1241 1638 1730 1570 1723 1566 1448 1492 1660 1304 1551 1578 1697 1034 1761 1470 1883 1000 1835 1011 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สุรชัย แซ่ด่าน (ปราศรัยเวทีนปช.)

ผู้ต้องหา

สุรชัย แซ่ด่าน หรือ ด่านวัฒนานุสรณ์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
อ้างอิง