1050 1820 1723 1013 1828 1256 1133 1529 1932 1068 1473 1881 1418 1659 1948 1971 1857 1213 1213 1010 1538 1623 1858 1564 1456 1933 1895 1091 1871 1224 1610 1815 1985 1045 1254 1239 1322 1464 1012 1970 1661 1398 1714 1868 1241 1402 1286 1317 1245 1469 1418 1292 1570 1921 1784 1051 1791 2000 1939 1089 1960 1030 1709 1517 1710 1453 1695 1869 1500 1847 1678 1728 1347 1975 1595 1464 1555 1801 1842 1217 1304 1680 1414 1264 1337 1198 1008 1485 1655 1641 1523 1804 1600 1341 1922 1994 1227 1226 1221 สหประชาชาติส่งจดหมายถึงรัฐบาลไทย กรณีใช้สปายแวร์ “เพกาซัส” ต่อประชาชน | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

สหประชาชาติส่งจดหมายถึงรัฐบาลไทย กรณีใช้สปายแวร์ “เพกาซัส” ต่อประชาชน

2860
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การใช้งานสปายแวร์ “เพกาซัส” ในประเทศไทยไม่ได้เกิดขึ้นเพียงระหว่างปี 2563-2564 ปรากฏขึ้นหลังจากบริษัทแอปเปิล ออกคำเตือนไปยังผู้ใช้งานไอโฟน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 จนต่อมามีการสืบสวนสอบสวนพบว่า คนไทยอย่างน้อย 35 คน ถูกเจาะระบบ "ล้วงข้อมูล" ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนโดยอาวุธสงครามไซเบอร์จากอิสราเอลที่ผลิตขายให้กับรัฐบาลเท่านั้น ข้อเท็จจริงที่ค้นพบในประเทศไทยนี้เป็นการเปิดเผยการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลครั้งใหม่ภายใต้รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขณะที่หลายประเทศในโลกก็พบว่า รัฐบาลใช้งานอาวุธนี้ต่อประชาชน ทั้งนักข่าว นักการเมือง นักเคลื่อนไหว ในทำนองเดียวกัน
 
ในวันที่ 19 เมษายน 2566 รัฐบาลไทยยังได้รับจดหมายแสดงความกังวลและยื่นข้อเรียกร้องจาก “ผู้รายงานพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติ” (UN special rapporteur) เพื่อให้ประเทศไทย “คลี่คลาย” กรณีการใช้สปายแวร์คุกคามและล้วงข้อมูลประชาชนโดยเร็ว 
 
จดหมายแสดงความกังวลครั้งนี้ถูกเขียนโดยผู้รายงานพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติถึงสี่คนด้วยกัน ประกอบไปด้วย 1) ผู้รายงานพิเศษเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็น 2) ผู้รายงานพิเศษเรื่องเสรีภาพในการชุมนุมและรวมกลุ่มโดยสันติ 3) ผู้รายงานพิเศษเรื่องสถานการณ์การปกป้องสิทธิมนุษยชน และ 4) ผู้รายงานพิเศษเรื่องสิทธิในความเป็นส่วนตัว 
 
เนื่องจากผู้ตกเป็นเหยื่อขอสปายแวร์เพกาซัสส่วนใหญ่เป็นเยาวชนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองและร่วมการชุมนุมทางการเมือง รวมทั้งยังมีคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชนที่จกเป็นเหยื่อด้วย การใช้เพกาซัสในประเทศไทยจึงเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิหลายมิติ จดหมายแสดงความกังวลฉบับดังกล่าวระบุว่าสหประชาชาติอาศัยข้อความตามประกาศของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (United Nations Human Rights Council) หรือ UNHRC ในการเรียกร้องให้รัฐบาลไทยทำตามข้อเรียกร้องทั้งเจ็ดข้อ ดังต่อไปนี้:
 
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกล่าวการใช้สปายแวร์เพกาซัสต่อประชาชนภายในประเทศ
 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล เสรีภาพในการแสดงออก และเสรีภาพในการรวมกลุ่ม ของบุคคลทั้ง 35 คนที่ตกเป็นเหยื่อของสปายแวร์เพกาซัส รวมถึงมาตรการปกป้องทุกคนในประเทศจากสปายแวร์ล้วงข้อมูลด้วยเช่นกัน
 
ให้ข้อมูลด้านกฎหมายตามความเป็นจริงเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าว ซึ่งหากข้อกล่าวหานั้นเป็นจริงก็ขอให้รัฐบาลไทยระบุเพิ่มเติมว่า การกระทำเช่นนี้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างไรบ้าง
 
ขอความกรุณาทำให้ขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนเป็นที่กระจ่างมากขึ้น รวมถึงให้ข้อมูลว่ารัฐบาลไทยวางแผนที่จะปกป้องเหยื่อของสปายแวร์ชนิดนี้จากการคุกคามสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจ โดยเฉพาะการคุกคามจากบริษัทผู้ผลิตเพกาซัสอย่าง NSO Group ตาม “หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ” (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) อย่างไรบ้าง
 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลไกการรับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาลไทยเมื่อมีการคุกคามสิทธิมนุษยชนจากกิจกรรมที่จัดโดยสันติ โดยเฉพาะกลไกการรับเรื่องร้องทุกข์ การเยียวยา และการชดเชยค่าเสียหาย ของกรณีการใช้สปายแวร์เพกาซัสต่อประชาชน
 
ให้ข้อมูลแผนการสนับสนุนนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลไทย ไม่ว่าจะเป็นนักเคลื่อนไหวผู้ทำงานแบบออฟไลน์หรือออนไลน์ ให้สามารถทำงานได้โดยปราศจากความหวาดกลัว การข่มขู่ หรือคุกคาม 
 
ให้ข้อมูลวิธีการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงของรัฐกลายเป็นผู้ละเมิดหลักการสิทธิมนุษยชนเสียเอง รวมถึงการให้รับประกันว่าพวกเขาก็ไม่ได้ถูกตรวจตราสอดส่องด้วยสปายแวร์ชนิดนี้เช่นกัน
 
ผู้รายงานพิเศษขององค์การสหประชาชาติให้เวลารัฐบาลไทยในการตอบกลับอยู่ที่ 60 วัน นับจากวันที่ 19 เมษายน 2566 แต่เนื่องด้วยรัฐบาลไทยไม่ได้ตอบกลับตามจดหมายดังกล่าวจึงทำให้ UNHRC จึงเปิดเผยจดหมายข้อเรียกร้องฉบับนี้ลงบนเว็บไซต์ของ UNHRC โดยไม่ได้มีคำอธิบายจากรัฐบาลไทยประกอบด้วย  
 
ดูจดหมายของผู้รายงานพิเศษได้ทาง 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27942 )
ชนิดบทความ: