ตารางผู้ถูกดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับประชามติ 2559

โครงการอินเทอร์เน็ตกฎหมายเพื่อประชาชน (iLaw) และศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้รวบรวมข้อมูลผู้ถูกจับกุมและดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการทำประชามติ 2559 โดยแบ่งข้อมูลเป็น 2 ตารางคือ ตารางที่ 1 ผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีภายใต้พ.ร.บ.ประชามติฯ และตารางที่ 2 ผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีภายใต้คำสั่งหัวหน้าคสช. และกฎหมายอื่นๆ 

*หมายเหตุ ตารางดังกล่าวเป็นข้อมูลเท่าที่จะสามารถรวบรวมได้ 

ตารางที่ 1 ผู้ถูกดำเนินคดีฐานขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ

ลำดับ วันที่ถูกจับกุม ชื่อจำเลย จังหวัด พฤติการณ์ มาตรา สถานะ
1 25-เม.ย.-59 จีรพันธุ์ ตันมณี ขอนแก่น เขียนวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ผ่านเฟซบุ๊ก ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 ประกันตัว
2 23-มิ.ย.-59 รังสิมันต์ โรม สมุทรปราการ จับกุมขณะแจกใบปลิวรณรงค์ให้ไปออกเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 และคำสั่งคสช.ที่3/2558 ประกันตัว
3 23-มิ.ย.-59 นันทพงศ์ ปารมาศ สมุทรปราการ จับกุมขณะแจกใบปลิวรณรงค์ให้ไปออกเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 และคำสั่งคสช.ที่3/2558 ประกันตัว
4 23-มิ.ย.-59 กรกช แสงเย็นพันธ์ สมุทรปราการ จับกุมขณะแจกใบปลิวรณรงค์ให้ไปออกเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 และคำสั่งคสช.ที่3/2558 ประกันตัว
5 23-มิ.ย.-59 วรวุฒิ บุตรมาตร สมุทรปราการ จับกุมขณะแจกใบปลิวรณรงค์ให้ไปออกเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 และคำสั่งคสช.ที่3/2558 ประกันตัว
6 23-มิ.ย.-59 กรชนก ชนะคูณ สมุทรปราการ จับกุมขณะแจกใบปลิวรณรงค์ให้ไปออกเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 และคำสั่งคสช.ที่3/2558 ประกันตัว
7 23-มิ.ย.-59 เตือนใจ แวงคำ สมุทรปราการ จับกุมขณะแจกใบปลิวรณรงค์ให้ไปออกเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 และคำสั่งคสช.ที่3/2558 ประกันตัว
8 23-มิ.ย.-59 ปีใหม่ รัฐวงษา สมุทรปราการ จับกุมขณะแจกใบปลิวรณรงค์ให้ไปออกเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 และคำสั่งคสช.ที่3/2558 ประกันตัว
9 23-มิ.ย.-59 สมสกุล ทองสุกใส สมุทรปราการ จับกุมขณะแจกใบปลิวรณรงค์ให้ไปออกเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 และคำสั่งคสช.ที่3/2558 ประกันตัว
10 23-มิ.ย.-59 อนันต์ โลเกตุ สมุทรปราการ จับกุมขณะแจกใบปลิวรณรงค์ให้ไปออกเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 และคำสั่งคสช.ที่3/2558 ประกันตัว
11 23-มิ.ย.-59 พรรณทิพย์ แสงอาทิตย์ สมุทรปราการ จับกุมขณะแจกใบปลิวรณรงค์ให้ไปออกเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 และคำสั่งคสช.ที่3/2558 ประกันตัว
12 23-มิ.ย.-59 ธีรยุทธ นาบนารัม สมุทรปราการ จับกุมขณะแจกใบปลิวรณรงค์ให้ไปออกเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 และคำสั่งคสช.ที่3/2558 ประกันตัว
13 23-มิ.ย.-59 ยุทธนา ดาศรี สมุทรปราการ จับกุมขณะแจกใบปลิวรณรงค์ให้ไปออกเสียงประชามติ  ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 และคำสั่งคสช.ที่3/2558 ประกันตัว
14 23-มิ.ย.-59 รักษ์ชาติ วงศ์อธิชาติ สมุทรปราการ จับกุมขณะแจกใบปลิวรณรงค์ให้ไปออกเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 และคำสั่งคสช.ที่3/2558 ประกันตัว
15 10-ก.ค.-59 ปกรณ์ อารีกุล ราชบุรี น่าเชื่อว่าจะมาทำการแจกเอกสารบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 ประกันตัว
16 10-ก.ค.-59 อนุชา รุ่งมรกต ราชบุรี น่าเชื่อว่าจะมาทำการแจกเอกสารบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 ประกันตัว
17 10-ก.ค.-59 อนันต์ โลเกตุ ราชบุรี น่าเชื่อว่าจะมาทำการแจกเอกสารบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 ประกันตัว
18 10-ก.ค.-59 ทวีศักดิ์ เกิดโภคา ราชบุรี น่าเชื่อว่าจะมาทำการแจกเอกสารบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 ประกันตัว
19 10-ก.ค.-59 ภาณุวัฒน์ ทรงสวัสดิ์ชัย ราชบุรี น่าเชื่อว่าจะมาทำการแจกเอกสารบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 ประกันตัว
20 23-ก.ค.-59 วิศรุต คุณะนิติสาร เชียงใหม่ เผยแพร่จดหมายบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61 วรรค 2 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 และมาตรา210 ดำเนินคดี
21 23-ก.ค.-59 สามารถ ขวัญชัย เชียงใหม่ เผยแพร่จดหมายบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61 วรรค 2 ประกันตัว
22 23-ก.ค.-59 พงษ์พันธ์ จีระวัง ลำปาง เผยแพร่จดหมายบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61 วรรค 2 ดำเนินคดี
23 25-ก.ค.-59 เยาวชนอายุ 17 ปี ขอนแก่น เผาบัญชีรายชื่อและประกาศกำหนดหน่วยออกเสียง ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 57 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 188 และ 360 ดำเนินคดี
24 27-ก.ค.-59 บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ เชียงใหม่ เผยแพร่จดหมายบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61 วรรค 2 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 และมาตรา210 ดำเนินคดี
25 27-ก.ค.-59 คเชน เจียกขจร เชียงใหม่ เผยแพร่จดหมายบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61 วรรค 2 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 และมาตรา210 ดำเนินคดี
26 27-ก.ค.-59 ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ กรุงเทพ เผยแพร่จดหมายบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61 วรรค 2 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 และมาตรา210 ดำเนินคดี
27 27-ก.ค.-59 ธารทิพย์ บูรณุปกรณ์ เชียงใหม่ เผยแพร่จดหมายบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61 วรรค 2 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 และมาตรา210 ดำเนินคดี
28 27-ก.ค.-59 อติพงษ์ คำมูล เชียงใหม่ เผยแพร่จดหมายบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61 วรรค 2 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 และมาตรา210 ดำเนินคดี
29 27-ก.ค.-59 กฤตกร โพทะยะ เชียงใหม่ เผยแพร่จดหมายบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61 วรรค 2 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 และมาตรา210 ดำเนินคดี
30 27-ก.ค.-59 เอมอร ดับโศรก เชียงใหม่ เผยแพร่จดหมายบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61 วรรค 2 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 และมาตรา210 ดำเนินคดี
31 27-ก.ค.-59 สุภาวดี งามเมือง เชียงใหม่ เผยแพร่จดหมายบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61 วรรค 2 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 และมาตรา210 ดำเนินคดี
32 27-ก.ค.-59 เทวรัตน์ อินต้า เชียงใหม่ เผยแพร่จดหมายบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61 วรรค 2 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 และมาตรา210 ดำเนินคดี
33 27-ก.ค.-59 กอบกาญจน์ สุคีตา เชียงใหม่ เผยแพร่จดหมายบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61 วรรค 2 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 และมาตรา210 ดำเนินคดี
34 16-ก.ค.-59 ชูวงศ์ มณีกุล กระบี่ เขียนจุดยืนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ผ่านเฟซบุ๊ก ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61 วรรค 2 ประกันตัว
35 26-ก.ค.-59 วิชาญ ภูวิหาร อุบลราชธานี ตะโกนเชิญชวนไม่ให้ไปลงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61 วรรค 2 ดำเนินคดี
36 28-ก.ค.-59 กฤษกร ศิลารักษ์ อุบลราชธานี เขียนจุดยืนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ผ่านเฟซบุ๊ก ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 ประกันตัว
37 31-ก.ค.-59 กลุ่มพลเมืองคนรุ่นใหม่ ขอนแก่น จัดกิจกรรม "พูดเพื่อเสรีภาพ รัฐธรรมนูญกับคนอีสานฯ" ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ -
38  4-ส.ค.-59 อุสมาน ลูกหยี ยะลา ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 61 วรรค 2 -
39 6-ส.ค.-59 จตุภัทร บุญภัทรรักษา ชัยภูมิ แจกเอกสารรณรงค์เรื่องร่างรัฐธรรมนูญ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 61 วรรค 2 ประกันตัว
40 6-ส.ค.-59 วศิน พรหมณี ชัยภูมิ แจกเอกสารรณรงค์เรื่องร่างรัฐธรรมนูญ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 61 วรรค 2 ประกันตัว
41 7-ส.ค.-59 พิพัฒน์ แพสุวรรณรักษ์ กรุงเทพ ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
42 7-ส.ค.-59 สุรพันธุ์ บรรจบ พะเยา ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
43 7-ส.ค.-59 เมือง หนุนภักดี กาญจนบุรี ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
44 7-ส.ค.-59 มลฤดี อ่ำสกุล กรุงเทพ ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
45 7-ส.ค.-59 สมบัติ บุตรสาลี  สุรินทร์ ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
46 7-ส.ค.-59 สมจิตร กองแก้ว  สุรินทร์ ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
47 7-ส.ค.-59 โสภณ ชูติมานนท์ กรุงเทพ ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
48 7-ส.ค.-59 ปิยรัฐ จงเทพ กรุงเทพ ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติและตะโกนเผด็จการจงพินาศในหน่วยออกเสียง ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59และ60 วรรค 9 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 188 และ 358 ประกันตัว
49 7-ส.ค.-59 วินัย บุญจีน เพชรบูรณ์ ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
50 7-ส.ค.-59 รัตนาภรณ์ เจนจบ ตาก ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
51 7-ส.ค.-59 ชลธิชา แจ้งเร็ว กรุงเทพ ถ่ายรูปหน้าหน่วยเลือกตั้ง ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
52 7-ส.ค.-59 จิรวัฒน์ เอกอัครนุวัฒน์ กรุงเทพ ก่อความวุ่นวายร่วมกับปิยรัฐ จงเทพ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 59 และ60 วรรคอนุ 9 ประกันตัว
53 7-ส.ค.-59 ทรงพันธุ์ แก้วพันพฤกษ์ กรุงเทพ ก่อความวุ่นวายร่วมกับปิยรัฐ จงเทพ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 60 วรรค 9 ประกันตัว
54 7-ส.ค.-59 สมเกียรติ เกรียงไกร  กรุงเทพ ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
55 7-ส.ค.-59 ชวัลพร ยุทธนาประวิต  กรุงเทพ ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
56 7-ส.ค.-59 สุพัตรา เกษจรัล  กรุงเทพ ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
57 7-ส.ค.-59 นภดล รักษาพล  กรุงเทพ ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
58 7-ส.ค.-59 สมศรี เอกตระกูล  กรุงเทพ ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
59 7-ส.ค.-59 ยุรี วันเพ็ญ  ปทุมธานี ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
60 7-ส.ค.-59 บุญเด็จ จอมแก้ว  ชลบุรี ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
61 7-ส.ค.-59 แวว ยอดขาว  ชลบุรี ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
62 7-ส.ค.-59 ไพบูลย์ ศนภรัตน์  นครสวรค์ ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
63 7-ส.ค.-59 หงิด คล้ายแป้น** นครสวรค์ ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
64 7-ส.ค.-59 วราภรณ์ สุทธินนท์  ตรัง ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -

ตารางที่ 2 ผู้ถูกดำเนินคดีฐานขัดคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่3/2558 และความผิดตามกฎหมายอื่น

ลำดับ วันที่ถูกจับกุม ชื่อจำเลย จังหวัด พฤติการณ์ มาตรา สถานะ
1 19-มิ.ย.-59 แกนนำนปช.นครปฐม นครปฐม เรียกตัวไปพบเพื่อไม่ให้เปิดศูนย์ปราบโกงนครปฐม - -
2 22-มิ.ย.-59 จตุพร พรหมพันธุ์ กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
3 22-มิ.ย.-59 ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
4 22-มิ.ย.-59 ธิดา ถาวรเศรษฐ กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
5 22-มิ.ย.-59 ประสิทธิ์ ไชยศีรษะ กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
6 22-มิ.ย.-59 เหวง โตจิราการ กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
7 22-มิ.ย.-59 นิสิต สินธุไพร กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
8 22-มิ.ย.-59 ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
9 22-มิ.ย.-59 ยงยุทธ ติยะไพรัช กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
10 22-มิ.ย.-59 ก่อเเก้ว พิกุลทอง กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
11 22-มิ.ย.-59 วีระกานต์ มุสิกพงศ์ กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
12 22-มิ.ย.-59 สงคราม กิจไพโรจน์ กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
13 22-มิ.ย.-59 สมหวัง อัศราศี กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
14 22-มิ.ย.-59 ยศวริศ ชูกล่อม กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
15 22-มิ.ย.-59 ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ์ กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
16 22-มิ.ย.-59 เกริกมนตรี รุจโสตถิรพัฒน์ กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
17 22-มิ.ย.-59 อารี ไกรนรา กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
18 22-มิ.ย.-59 สมชาย ใจมุ่ง กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
19 22-มิ.ย.-59 พรศักดิ์ ศรีละมุด กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
20 22-มิ.ย.-59 ศักดิ์รพี พรหมชาติ กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
21 24-มิ.ย.-59 เกษมชาติ ฉัตรนิรัติศัย กรุงเทพ กิจกรรมปัดฝุ่นอนุสาวรีย์ปราบกบฏ ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
22 24-มิ.ย.-59 สุทธิดา วัฒนสิงห์ กรุงเทพ กิจกรรมปัดฝุ่นอนุสาวรีย์ปราบกบฏ ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
23 24-มิ.ย.-59 กานต์ สถิตศิวกุล กรุงเทพ กิจกรรมปัดฝุ่นอนุสาวรีย์ปราบกบฏ ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
24 24-มิ.ย.-59 อุทัย ช่วยตั้ว กรุงเทพ กิจกรรมปัดฝุ่นอนุสาวรีย์ปราบกบฏ ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
25 24-มิ.ย.-59 คุณภัทร คะชะนา กรุงเทพ กิจกรรมปัดฝุ่นอนุสาวรีย์ปราบกบฏ ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
26 24-มิ.ย.-59 ชนกนันท์ รวมทรัพย์ กรุงเทพ กิจกรรมปัดฝุ่นอนุสาวรีย์ปราบกบฏ ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
27 24-มิ.ย.-59 อรัญญิกา จังหวะ กรุงเทพ กิจกรรมปัดฝุ่นอนุสาวรีย์ปราบกบฏ ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
28 19-มิ.ย.-59 จิตตรา จันปุย หนองบัวลำภู เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
29 19-มิ.ย.-59 สนิท สมงาม หนองบัวลำภู เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
30 19-มิ.ย.-59 สุวาจิตร คำป้อง หนองบัวลำภู เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
31 19-มิ.ย.-59 แหล่ ซื้อจริง หนองบัวลำภู เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
32 19-มิ.ย.-59 สมาน สิทธิจันทร์ หนองบัวลำภู เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
33 19-มิ.ย.-59 วิลัย นอบไทย หนองบัวลำภู เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
34 19-มิ.ย.-59 วิจิตรา มุงคูณคำขาว หนองบัวลำภู เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
35 19-มิ.ย.-59 อุไร ขมิ้นขาว หนองบัวลำภู เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
36 19-มิ.ย.-59 เหล่า ทองสอดแสง หนองบัวลำภู เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
37 19-มิ.ย.-59 นงเยาว์ ภูสีน้ำ หนองบัวลำภู เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
38 19-มิ.ย.-59 จันทร์ดี แก้วหล่อ หนองบัวลำภู เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
39 19-มิ.ย.-59 พิน แก้วอาจ หนองบัวลำภู เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
40 19-มิ.ย.-59 หวั่น หะติง หนองบัวลำภู เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
41 19-มิ.ย.-59 คำตา แก้วหล่อ หนองบัวลำภู เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
42 19-มิ.ย.-59 หนูจี นามโส หนองบัวลำภู เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
43 19-มิ.ย.-59 เพ็ญศรี อนุวัตร อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
44 19-มิ.ย.-59 นาง โยธะชัย อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
45 19-มิ.ย.-59 นึง ทิพศรี อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
46 19-มิ.ย.-59 บานเย็น อยู่จิต อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
47 19-มิ.ย.-59 คาน โยธะชัย อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
48 19-มิ.ย.-59 น้อย โพธิ์ใต้ อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
49 19-มิ.ย.-59 สุวรรณ ล้านพลแสน อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
50 19-มิ.ย.-59 ทวี อนุวัตร อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
51 19-มิ.ย.-59 บุญหนา ล้านพลแสน อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
52 19-มิ.ย.-59 สุรินทร์ พิบูลสุขสิน อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
53 19-มิ.ย.-59 สิขณิณภ์ รัศมีธรรม อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
54 19-มิ.ย.-59 พยอม รักษาภักดี อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
55 19-มิ.ย.-59 บุญมา เคนหล้า อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
56 19-มิ.ย.-59 ทองใบ ทองคำ อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
57 19-มิ.ย.-59 สำรวย พิมพ์ยนต์ อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
58 19-มิ.ย.-59 แหล่ง สรีวรรณู อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
59 19-มิ.ย.-59 อริษา สิงโสภา อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
60 19-มิ.ย.-59 สุพัฒน์ ชุมคำน้อย อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
61 19-มิ.ย.-59 เรียน สำโรงทอง อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
62 19-มิ.ย.-59 ชูเกียรติ ศรีบุญเรือง อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
63 19-มิ.ย.-59 นาง โยธะชัย อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
64 19-มิ.ย.-59 วาสนา เคนหล้า อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
65 19-มิ.ย.-59 ภริตพร หงส์ธนิธร อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
66 20-มิ.ย.-59 ปริศนา เทพปิตุพงศ์ แพร่ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
67 20-มิ.ย.-59 วันดี แปลงใจ แพร่ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
68 20-มิ.ย.-59 พวงทอง นามศร แพร่ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
69 20-มิ.ย.-59 นงลักษณ์ เจริญวงศ์ แพร่ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
70 20-มิ.ย.-59 สายรุ้ง พิมเสน แพร่ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
71-88 20-มิ.ย.-59 ไม่ทราบชื่อ แพร่ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
89 19-มิ.ย.-59 บุญเลิศ สุขสวัสดิ์ สุรินทร์ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
90 19-มิ.ย.-59 สำเนียง คงพลปาน สุรินทร์ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
91-103 19-มิ.ย.-59 ไม่ทราบชื่อจำนวน 13 คน สุรินทร์ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
104 21-มิ.ย.-59 จิรวัฒน์ แก้วก่า สกลนคร เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 -
105 21-มิ.ย.-59 นราสิทธิ์ ฤทธิธรรม สกลนคร เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 -
106 21-มิ.ย.-59 ศักดิ์รพี พรหมชาติ สกลนคร เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 -
107-120 21-มิ.ย.-59 ไม่ทราบชื่อจำนวน 14 คน สกลนคร เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 -
121 20-มิ.ย.-59 ภาณุวัฒน์ ทรงสวัสดิ์ชัย ราชบุรี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
122 20-มิ.ย.-59 บริบูรณ์ เกียงวรางกูล ราชบุรี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
123 20-มิ.ย.-59 วิโรจน์ ราชบุรี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
124-125 19-ก.ค.-59 เยาวชนอายุ 8 ปีจำนวน 2 คน กำแพงเพชร ฉีกบัญชีรายชื่อประชามติ - ดำเนินคดี
126-127 23-ก.ค.-59 เยาวชนอายุ 14 ปีจำนวน 2 คน ระยอง ฉีกและเผาบัญชีรายชื่อประชามติ - ดำเนินคดี
128 25-ก.ค.-59 เยาวชนอายุ 9 ปี ร้อยเอ็ด ฉีกบัญชีรายชื่อประชามติ ขัดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 358 ดำเนินคดี
129 26-ก.ค.-59 ณัฐวุฒิ บุญมา ระยอง ฉีกกระดาษที่บอร์ดบัญชีมามวนและจุดไฟสูบ ขัดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 188 และมาตรา 360 ดำเนินคดี
130 28-ก.ค.-59 ฮอง รี คม ระยอง เมาและทำลายหน่วยออกเสียงและบอร์ดบัญชี เบื้องต้นตั้งข้อหาบุคคลต่างด้าวเข้าราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมาย ดำเนินคดี
131 30-ก.ค.-59 ปริญญา ชีวินกุลปฐม กรุงเทพ ขายซีดีเพลงไม่มีฉลากในเวทีประชามติ ขัดพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฯ ดำเนินคดี

 

ชนิดบทความ: