1123 1751 1160 1534 1390 1998 1718 1573 1923 1147 1543 1937 1707 1015 1264 1235 1642 1232 1092 1336 1185 1828 1387 1651 1878 1143 1922 1502 1939 1313 1617 1589 1535 1061 1588 1110 1732 1677 1339 1428 1125 1637 1651 1675 1658 1792 1538 1534 1201 1701 1994 1563 1749 1845 1568 1304 1845 1741 1080 1085 1404 1012 1257 1014 1142 1248 1526 1862 1051 1363 1979 1312 1608 1319 1468 1425 1280 1815 1984 1997 1545 1262 1055 1346 1831 1726 1375 1633 1089 1671 1355 1430 1534 1173 1073 1644 1414 1689 1030 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

คฑาวุธ: รายการนายแน่มาก

ผู้ต้องหา

คฑาวุธ

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ครบกำหนดโทษ

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (3) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา