1271 1455 1076 1638 1685 1340 1343 1798 1072 1201 1242 1895 1466 1867 1678 1342 1852 1207 1686 1671 1584 1030 1827 1004 1505 1523 1936 1525 1999 1321 1241 1625 1461 1020 1677 1518 1702 1188 1376 1428 1400 1628 1370 1737 1545 1043 1722 1880 1500 1330 1591 1438 1396 1823 1821 1653 1202 1556 1433 1941 1351 1765 1652 1256 1544 1328 1434 1429 1394 1602 1502 1435 1536 1277 1283 1948 1201 1707 1356 1005 1549 1035 1100 1813 1716 1709 1670 1924 1133 1175 1419 1050 1835 1473 1720 1091 1812 1251 1591 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

คดีศูนย์ปราบโกงฯ อิมพีเรียลลาดพร้าว

ผู้ต้องหา

จตุพร

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

อื่นๆ

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ(ไม่มีความผิดเพราะคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 ข้อ 12 ถูกยกเลิก)

ข้อหา / คำสั่ง

ฝ่าฝืนประกาศคสช. 7/2557

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี