1166 1340 1926 1101 1416 1336 1675 1541 1678 1609 1258 1621 1220 1025 1510 1599 1320 1089 1125 1803 1114 1622 1446 1819 1770 1392 1758 1196 1315 1947 1230 1502 1485 1798 1783 1150 1739 1686 1937 1308 1932 1735 1713 1668 1152 1854 1160 1934 1948 1254 1330 1628 1178 1253 1818 1822 1261 1438 1488 1003 1721 1023 1213 1526 1688 1891 1186 1086 1832 1479 1901 1398 1858 1137 1942 1987 1998 1544 1967 1371 1852 1672 1781 1401 1098 1262 1181 1161 1496 1384 1440 1100 1380 1649 1715 1000 1282 1603 1430 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

"สหรัถ": ทนายแรงงานละเมิดอำนาจศาล

ผู้ต้องหา

สหรัถ

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ(รอการกำหนดโทษ)

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (1) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , อื่นๆ (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 198, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา
ข้อมูลเพิ่มเติม