1269 1155 1221 1581 1468 1328 1269 1008 1217 1755 1986 1683 1646 1537 1778 1576 1187 1613 1759 1142 1028 1675 1912 1087 1317 1970 1449 1600 1580 1525 1970 1404 1832 1564 1211 1817 1177 1536 1175 1217 1466 1795 1840 1011 1532 1777 1638 1658 1197 1060 1930 1648 1369 1195 1809 1035 1599 1190 1225 1858 1739 1259 1815 1847 1139 1421 1785 1175 1254 1698 1783 1338 1564 1821 1730 1547 1312 1845 1723 1139 1598 1931 1631 1537 1476 1949 1969 1641 1814 1322 1139 1012 1674 1579 1547 1258 1280 1528 1294 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ จัดกิจกรรม "อะไรก็ได้ เพื่อไผ่"

ผู้ต้องหา

ชลธิชา

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

อื่นๆ

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ()

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 มาตรา 4)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี