1938 1338 1398 1687 1862 1605 1205 1105 1345 1415 1418 1558 1927 1987 1463 1702 1245 1801 1500 1927 1061 1420 1027 1809 1684 1921 1504 1269 1307 1590 1688 1170 1333 1576 1460 1194 1035 1789 1140 1435 1821 1926 1834 1756 1450 1912 1637 1070 1053 1803 1149 1035 1612 1247 1421 1577 1038 1566 1697 1013 1667 1283 1006 1273 1000 1575 1073 1334 1433 1438 1264 1096 1517 1174 1984 1359 1112 1954 1997 1179 1303 1146 1364 1061 1062 1652 1515 1629 1410 1245 1991 1044 1248 1221 1225 1241 1155 1905 1869 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สังคม ค.

ผู้ต้องหา

สังคม ค.

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นสืบสวนสอบสวน

สถานะผู้ต้องหา

ไม่มีข้อมูล

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา