1203 1982 1288 1112 1004 1667 1228 1080 1487 1620 1187 1297 1281 1349 1673 1130 1988 1404 1545 1101 1311 1557 1183 1213 1164 1587 1405 1081 1695 1813 1122 1243 1054 1385 1164 1149 1254 1015 1343 1106 1061 1860 1578 1153 1372 1641 1909 1604 1532 1563 1475 1171 1418 1165 1417 1268 1966 1945 1068 1817 1063 1936 1342 1936 1528 1571 1211 1731 1931 1390 1168 1825 1787 1677 1869 1296 1951 1905 1771 1167 1339 1300 1480 1179 1928 1758 1228 1228 1352 1871 1399 1153 1398 1643 1898 1467 1548 1787 1799 เกี่ยวกับเรา | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ  (Freedom of Expression Documentation Center ) ดำเนินงานโดยโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม หรือ iLaw องค์กรไม่แสวงกำไรที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และการผลักดันกฎหมายประชาชน เพื่อการปฏิรูปสังคม (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ iLaw)

ศูนย์ข้อมูลฯ แห่งนี้  รวบรวมและบันทึกรายละเอียดการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ในประเทศไทย  โดยกฎหมายหรืออำนาจรัฐ  โดยหวังว่าฐานข้อมูลดังกล่าวจะเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของตนเองได้

การมีเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นดัชนีหนึ่งที่ใช้ชี้วัดคุณภาพของสังคมการเมืองหนึ่งๆ  ได้  เพราะหากสังคมนั้นเปิดกว้างต่อการแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์  ก็อาจประมาณการได้ว่า สังคมนั้นมีระบบตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจที่เข้มแข็ง

แต่ปัจจุบัน ในบรรยากาศที่สังคมไทยมีความขัดแย้งสูงขึ้น  เครื่องมือและเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาขึ้น ก็ส่งเสริมให้การแสดงความคิดเห็นของปัจเจกบุคคลเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วย ชุมชนเล็กๆ สามารถบอกเล่าข่าวสารของตนเองผ่านระบบคลื่นกำลังส่งต่ำหรือที่รู้จักกันในนาม  “วิทยุชุมชน” คนธรรมดาที่ไม่ได้มีชื่อเสียงและไม่ได้มีฐานะทางสังคมสามารถวิพากษ์วิจารณ์และสร้างกระแสในสังคมได้เพียงการเคาะแป้นพิมพ์ส่งข้อมูลผ่านสนามไฟฟ้า  หรือที่รู้จักกันว่า “อินเทอร์เน็ต” คนทำสารคดีหรือช่างภาพอิสระและมือสมัครเล่นไม่จำเป็นต้องมีค่ายธุรกิจรองรับเพราะมีช่องทางมากขึ้น  เช่น อัพโหลดคลิปเข้าสู่เว็บไซต์ที่ให้บริการต่างๆ  และเผยแพร่กระจายต่อไปได้ไกล

ไม่เพียงแต่เทคโนโลยีเท่านั้นที่เปลี่ยนไป  แต่ความขัดแย้งในสังคมได้บีบคั้นให้ประชาชนมีความต้องการในการรับข่าวสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลความเห็นของตนมากขึ้น ในขณะเดียวกัน อำนาจรัฐก็จัดตั้งกลไกทางสังคมใหม่ๆเพื่อจำกัดเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว  สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนและเป็นปัญหาหลักในสังคมไทย คือ การผลักดันกฎหมายใหม่ๆ  เพื่อออกมาจัดการการแสดงความคิดเห็นของปัจเจกชน  อาทิ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ. 2551 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

ครั้งหนึ่ง สังคมไทยใช้ดัชนีเสรีภาพสื่อมวลชนเป็นดัชนีสำคัญในการชี้วัดบรรยากาศเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ปัจจุบัน เพียงดัชนีเสรีภาพสื่อมวลชนอาจไม่เพียงพอ  แต่ยังต้องรวมถึงสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของปัจเจกชนและชุมชนด้วย

ด้วยเหตุนี้ iLaw จึงจัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ” เพื่อรวมรวมสถิติการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็น โดยคาดหวังว่าฐานข้อมูลข้อเท็จจริงจะสร้างความตระหนักในคุณค่าของเสรีภาพการแสดงออก

ศูนย์ข้อมูลนี้จะสมบูรณ์ได้ ยังต้องการแรงสนับสนุนและการมีส่วนร่วมจากคุณ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด

ติดต่อเรา 

อีเมลองค์กร - ilaw@ilaw.or.th

อีเมลเจ้าหน้าที่ 

ยิ่งชีพ อัชฌานนท์       ผู้จัดการโครงการ                                            - yingcheep@ilaw.or.th

อานนท์ ชวาลาวัณย์   หัวหน้าศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ      - chawalawan@ilaw.or.th

วีรวรรธน์ สมนึก         เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ  - weerawat@ilaw.or.th 

โทรศัพท์สำนักงาน 

02615 4797 (กรุณาโทรระหว่าง 10.00 น. ถึง 18.30 น.)