1873 1638 1391 1101 1258 1806 1522 1343 1774 1411 1794 1937 1722 1714 1839 1081 1161 1486 1692 1877 1599 1178 1270 1398 1483 1242 1498 1994 1691 1653 1158 1241 1453 1872 1315 1095 1431 1035 1795 1745 1242 1554 1167 1960 1253 1388 1347 1731 1357 1946 1351 1587 1315 1484 1054 1387 1217 1037 1488 1243 1610 1153 1260 1757 1487 1289 1744 1622 1497 1168 1335 1850 1496 1938 1884 1726 1812 1449 1764 1689 1909 1089 1854 1710 1817 1904 1433 1705 1640 1915 1823 1016 1520 1706 1673 1534 1372 1232 1335 ตารางผู้ถูกดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับประชามติ 2559 | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ตารางผู้ถูกดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับประชามติ 2559

โครงการอินเทอร์เน็ตกฎหมายเพื่อประชาชน (iLaw) และศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้รวบรวมข้อมูลผู้ถูกจับกุมและดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการทำประชามติ 2559 โดยแบ่งข้อมูลเป็น 2 ตารางคือ ตารางที่ 1 ผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีภายใต้พ.ร.บ.ประชามติฯ และตารางที่ 2 ผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีภายใต้คำสั่งหัวหน้าคสช. และกฎหมายอื่นๆ 

*หมายเหตุ ตารางดังกล่าวเป็นข้อมูลเท่าที่จะสามารถรวบรวมได้ 

ตารางที่ 1 ผู้ถูกดำเนินคดีฐานขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ

ลำดับ วันที่ถูกจับกุม ชื่อจำเลย จังหวัด พฤติการณ์ มาตรา สถานะ
1 25-เม.ย.-59 จีรพันธุ์ ตันมณี ขอนแก่น เขียนวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ผ่านเฟซบุ๊ก ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 ประกันตัว
2 23-มิ.ย.-59 รังสิมันต์ โรม สมุทรปราการ จับกุมขณะแจกใบปลิวรณรงค์ให้ไปออกเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 และคำสั่งคสช.ที่3/2558 ประกันตัว
3 23-มิ.ย.-59 นันทพงศ์ ปารมาศ สมุทรปราการ จับกุมขณะแจกใบปลิวรณรงค์ให้ไปออกเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 และคำสั่งคสช.ที่3/2558 ประกันตัว
4 23-มิ.ย.-59 กรกช แสงเย็นพันธ์ สมุทรปราการ จับกุมขณะแจกใบปลิวรณรงค์ให้ไปออกเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 และคำสั่งคสช.ที่3/2558 ประกันตัว
5 23-มิ.ย.-59 วรวุฒิ บุตรมาตร สมุทรปราการ จับกุมขณะแจกใบปลิวรณรงค์ให้ไปออกเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 และคำสั่งคสช.ที่3/2558 ประกันตัว
6 23-มิ.ย.-59 กรชนก ชนะคูณ สมุทรปราการ จับกุมขณะแจกใบปลิวรณรงค์ให้ไปออกเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 และคำสั่งคสช.ที่3/2558 ประกันตัว
7 23-มิ.ย.-59 เตือนใจ แวงคำ สมุทรปราการ จับกุมขณะแจกใบปลิวรณรงค์ให้ไปออกเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 และคำสั่งคสช.ที่3/2558 ประกันตัว
8 23-มิ.ย.-59 ปีใหม่ รัฐวงษา สมุทรปราการ จับกุมขณะแจกใบปลิวรณรงค์ให้ไปออกเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 และคำสั่งคสช.ที่3/2558 ประกันตัว
9 23-มิ.ย.-59 สมสกุล ทองสุกใส สมุทรปราการ จับกุมขณะแจกใบปลิวรณรงค์ให้ไปออกเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 และคำสั่งคสช.ที่3/2558 ประกันตัว
10 23-มิ.ย.-59 อนันต์ โลเกตุ สมุทรปราการ จับกุมขณะแจกใบปลิวรณรงค์ให้ไปออกเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 และคำสั่งคสช.ที่3/2558 ประกันตัว
11 23-มิ.ย.-59 พรรณทิพย์ แสงอาทิตย์ สมุทรปราการ จับกุมขณะแจกใบปลิวรณรงค์ให้ไปออกเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 และคำสั่งคสช.ที่3/2558 ประกันตัว
12 23-มิ.ย.-59 ธีรยุทธ นาบนารัม สมุทรปราการ จับกุมขณะแจกใบปลิวรณรงค์ให้ไปออกเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 และคำสั่งคสช.ที่3/2558 ประกันตัว
13 23-มิ.ย.-59 ยุทธนา ดาศรี สมุทรปราการ จับกุมขณะแจกใบปลิวรณรงค์ให้ไปออกเสียงประชามติ  ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 และคำสั่งคสช.ที่3/2558 ประกันตัว
14 23-มิ.ย.-59 รักษ์ชาติ วงศ์อธิชาติ สมุทรปราการ จับกุมขณะแจกใบปลิวรณรงค์ให้ไปออกเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 และคำสั่งคสช.ที่3/2558 ประกันตัว
15 10-ก.ค.-59 ปกรณ์ อารีกุล ราชบุรี น่าเชื่อว่าจะมาทำการแจกเอกสารบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 ประกันตัว
16 10-ก.ค.-59 อนุชา รุ่งมรกต ราชบุรี น่าเชื่อว่าจะมาทำการแจกเอกสารบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 ประกันตัว
17 10-ก.ค.-59 อนันต์ โลเกตุ ราชบุรี น่าเชื่อว่าจะมาทำการแจกเอกสารบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 ประกันตัว
18 10-ก.ค.-59 ทวีศักดิ์ เกิดโภคา ราชบุรี น่าเชื่อว่าจะมาทำการแจกเอกสารบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 ประกันตัว
19 10-ก.ค.-59 ภาณุวัฒน์ ทรงสวัสดิ์ชัย ราชบุรี น่าเชื่อว่าจะมาทำการแจกเอกสารบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 ประกันตัว
20 23-ก.ค.-59 วิศรุต คุณะนิติสาร เชียงใหม่ เผยแพร่จดหมายบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61 วรรค 2 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 และมาตรา210 ดำเนินคดี
21 23-ก.ค.-59 สามารถ ขวัญชัย เชียงใหม่ เผยแพร่จดหมายบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61 วรรค 2 ประกันตัว
22 23-ก.ค.-59 พงษ์พันธ์ จีระวัง ลำปาง เผยแพร่จดหมายบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61 วรรค 2 ดำเนินคดี
23 25-ก.ค.-59 เยาวชนอายุ 17 ปี ขอนแก่น เผาบัญชีรายชื่อและประกาศกำหนดหน่วยออกเสียง ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 57 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 188 และ 360 ดำเนินคดี
24 27-ก.ค.-59 บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ เชียงใหม่ เผยแพร่จดหมายบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61 วรรค 2 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 และมาตรา210 ดำเนินคดี
25 27-ก.ค.-59 คเชน เจียกขจร เชียงใหม่ เผยแพร่จดหมายบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61 วรรค 2 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 และมาตรา210 ดำเนินคดี
26 27-ก.ค.-59 ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ กรุงเทพ เผยแพร่จดหมายบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61 วรรค 2 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 และมาตรา210 ดำเนินคดี
27 27-ก.ค.-59 ธารทิพย์ บูรณุปกรณ์ เชียงใหม่ เผยแพร่จดหมายบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61 วรรค 2 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 และมาตรา210 ดำเนินคดี
28 27-ก.ค.-59 อติพงษ์ คำมูล เชียงใหม่ เผยแพร่จดหมายบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61 วรรค 2 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 และมาตรา210 ดำเนินคดี
29 27-ก.ค.-59 กฤตกร โพทะยะ เชียงใหม่ เผยแพร่จดหมายบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61 วรรค 2 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 และมาตรา210 ดำเนินคดี
30 27-ก.ค.-59 เอมอร ดับโศรก เชียงใหม่ เผยแพร่จดหมายบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61 วรรค 2 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 และมาตรา210 ดำเนินคดี
31 27-ก.ค.-59 สุภาวดี งามเมือง เชียงใหม่ เผยแพร่จดหมายบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61 วรรค 2 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 และมาตรา210 ดำเนินคดี
32 27-ก.ค.-59 เทวรัตน์ อินต้า เชียงใหม่ เผยแพร่จดหมายบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61 วรรค 2 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 และมาตรา210 ดำเนินคดี
33 27-ก.ค.-59 กอบกาญจน์ สุคีตา เชียงใหม่ เผยแพร่จดหมายบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61 วรรค 2 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 และมาตรา210 ดำเนินคดี
34 16-ก.ค.-59 ชูวงศ์ มณีกุล กระบี่ เขียนจุดยืนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ผ่านเฟซบุ๊ก ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61 วรรค 2 ประกันตัว
35 26-ก.ค.-59 วิชาญ ภูวิหาร อุบลราชธานี ตะโกนเชิญชวนไม่ให้ไปลงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61 วรรค 2 ดำเนินคดี
36 28-ก.ค.-59 กฤษกร ศิลารักษ์ อุบลราชธานี เขียนจุดยืนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ผ่านเฟซบุ๊ก ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 61 วรรค 2 ประกันตัว
37 31-ก.ค.-59 กลุ่มพลเมืองคนรุ่นใหม่ ขอนแก่น จัดกิจกรรม "พูดเพื่อเสรีภาพ รัฐธรรมนูญกับคนอีสานฯ" ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ -
38  4-ส.ค.-59 อุสมาน ลูกหยี ยะลา ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 61 วรรค 2 -
39 6-ส.ค.-59 จตุภัทร บุญภัทรรักษา ชัยภูมิ แจกเอกสารรณรงค์เรื่องร่างรัฐธรรมนูญ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 61 วรรค 2 ประกันตัว
40 6-ส.ค.-59 วศิน พรหมณี ชัยภูมิ แจกเอกสารรณรงค์เรื่องร่างรัฐธรรมนูญ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 61 วรรค 2 ประกันตัว
41 7-ส.ค.-59 พิพัฒน์ แพสุวรรณรักษ์ กรุงเทพ ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
42 7-ส.ค.-59 สุรพันธุ์ บรรจบ พะเยา ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
43 7-ส.ค.-59 เมือง หนุนภักดี กาญจนบุรี ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
44 7-ส.ค.-59 มลฤดี อ่ำสกุล กรุงเทพ ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
45 7-ส.ค.-59 สมบัติ บุตรสาลี  สุรินทร์ ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
46 7-ส.ค.-59 สมจิตร กองแก้ว  สุรินทร์ ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
47 7-ส.ค.-59 โสภณ ชูติมานนท์ กรุงเทพ ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
48 7-ส.ค.-59 ปิยรัฐ จงเทพ กรุงเทพ ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติและตะโกนเผด็จการจงพินาศในหน่วยออกเสียง ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59และ60 วรรค 9 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 188 และ 358 ประกันตัว
49 7-ส.ค.-59 วินัย บุญจีน เพชรบูรณ์ ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
50 7-ส.ค.-59 รัตนาภรณ์ เจนจบ ตาก ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
51 7-ส.ค.-59 ชลธิชา แจ้งเร็ว กรุงเทพ ถ่ายรูปหน้าหน่วยเลือกตั้ง ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
52 7-ส.ค.-59 จิรวัฒน์ เอกอัครนุวัฒน์ กรุงเทพ ก่อความวุ่นวายร่วมกับปิยรัฐ จงเทพ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 59 และ60 วรรคอนุ 9 ประกันตัว
53 7-ส.ค.-59 ทรงพันธุ์ แก้วพันพฤกษ์ กรุงเทพ ก่อความวุ่นวายร่วมกับปิยรัฐ จงเทพ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯมาตรา 60 วรรค 9 ประกันตัว
54 7-ส.ค.-59 สมเกียรติ เกรียงไกร  กรุงเทพ ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
55 7-ส.ค.-59 ชวัลพร ยุทธนาประวิต  กรุงเทพ ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
56 7-ส.ค.-59 สุพัตรา เกษจรัล  กรุงเทพ ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
57 7-ส.ค.-59 นภดล รักษาพล  กรุงเทพ ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
58 7-ส.ค.-59 สมศรี เอกตระกูล  กรุงเทพ ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
59 7-ส.ค.-59 ยุรี วันเพ็ญ  ปทุมธานี ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
60 7-ส.ค.-59 บุญเด็จ จอมแก้ว  ชลบุรี ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
61 7-ส.ค.-59 แวว ยอดขาว  ชลบุรี ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
62 7-ส.ค.-59 ไพบูลย์ ศนภรัตน์  นครสวรค์ ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
63 7-ส.ค.-59 หงิด คล้ายแป้น** นครสวรค์ ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -
64 7-ส.ค.-59 วราภรณ์ สุทธินนท์  ตรัง ฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ ขัดพ.ร.บ.ประชามติฯ 59 -

ตารางที่ 2 ผู้ถูกดำเนินคดีฐานขัดคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่3/2558 และความผิดตามกฎหมายอื่น

ลำดับ วันที่ถูกจับกุม ชื่อจำเลย จังหวัด พฤติการณ์ มาตรา สถานะ
1 19-มิ.ย.-59 แกนนำนปช.นครปฐม นครปฐม เรียกตัวไปพบเพื่อไม่ให้เปิดศูนย์ปราบโกงนครปฐม - -
2 22-มิ.ย.-59 จตุพร พรหมพันธุ์ กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
3 22-มิ.ย.-59 ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
4 22-มิ.ย.-59 ธิดา ถาวรเศรษฐ กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
5 22-มิ.ย.-59 ประสิทธิ์ ไชยศีรษะ กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
6 22-มิ.ย.-59 เหวง โตจิราการ กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
7 22-มิ.ย.-59 นิสิต สินธุไพร กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
8 22-มิ.ย.-59 ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
9 22-มิ.ย.-59 ยงยุทธ ติยะไพรัช กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
10 22-มิ.ย.-59 ก่อเเก้ว พิกุลทอง กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
11 22-มิ.ย.-59 วีระกานต์ มุสิกพงศ์ กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
12 22-มิ.ย.-59 สงคราม กิจไพโรจน์ กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
13 22-มิ.ย.-59 สมหวัง อัศราศี กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
14 22-มิ.ย.-59 ยศวริศ ชูกล่อม กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
15 22-มิ.ย.-59 ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ์ กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
16 22-มิ.ย.-59 เกริกมนตรี รุจโสตถิรพัฒน์ กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
17 22-มิ.ย.-59 อารี ไกรนรา กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
18 22-มิ.ย.-59 สมชาย ใจมุ่ง กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
19 22-มิ.ย.-59 พรศักดิ์ ศรีละมุด กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
20 22-มิ.ย.-59 ศักดิ์รพี พรหมชาติ กรุงเทพ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ดำเนินคดี
21 24-มิ.ย.-59 เกษมชาติ ฉัตรนิรัติศัย กรุงเทพ กิจกรรมปัดฝุ่นอนุสาวรีย์ปราบกบฏ ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
22 24-มิ.ย.-59 สุทธิดา วัฒนสิงห์ กรุงเทพ กิจกรรมปัดฝุ่นอนุสาวรีย์ปราบกบฏ ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
23 24-มิ.ย.-59 กานต์ สถิตศิวกุล กรุงเทพ กิจกรรมปัดฝุ่นอนุสาวรีย์ปราบกบฏ ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
24 24-มิ.ย.-59 อุทัย ช่วยตั้ว กรุงเทพ กิจกรรมปัดฝุ่นอนุสาวรีย์ปราบกบฏ ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
25 24-มิ.ย.-59 คุณภัทร คะชะนา กรุงเทพ กิจกรรมปัดฝุ่นอนุสาวรีย์ปราบกบฏ ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
26 24-มิ.ย.-59 ชนกนันท์ รวมทรัพย์ กรุงเทพ กิจกรรมปัดฝุ่นอนุสาวรีย์ปราบกบฏ ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
27 24-มิ.ย.-59 อรัญญิกา จังหวะ กรุงเทพ กิจกรรมปัดฝุ่นอนุสาวรีย์ปราบกบฏ ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
28 19-มิ.ย.-59 จิตตรา จันปุย หนองบัวลำภู เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
29 19-มิ.ย.-59 สนิท สมงาม หนองบัวลำภู เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
30 19-มิ.ย.-59 สุวาจิตร คำป้อง หนองบัวลำภู เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
31 19-มิ.ย.-59 แหล่ ซื้อจริง หนองบัวลำภู เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
32 19-มิ.ย.-59 สมาน สิทธิจันทร์ หนองบัวลำภู เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
33 19-มิ.ย.-59 วิลัย นอบไทย หนองบัวลำภู เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
34 19-มิ.ย.-59 วิจิตรา มุงคูณคำขาว หนองบัวลำภู เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
35 19-มิ.ย.-59 อุไร ขมิ้นขาว หนองบัวลำภู เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
36 19-มิ.ย.-59 เหล่า ทองสอดแสง หนองบัวลำภู เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
37 19-มิ.ย.-59 นงเยาว์ ภูสีน้ำ หนองบัวลำภู เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
38 19-มิ.ย.-59 จันทร์ดี แก้วหล่อ หนองบัวลำภู เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
39 19-มิ.ย.-59 พิน แก้วอาจ หนองบัวลำภู เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
40 19-มิ.ย.-59 หวั่น หะติง หนองบัวลำภู เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
41 19-มิ.ย.-59 คำตา แก้วหล่อ หนองบัวลำภู เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
42 19-มิ.ย.-59 หนูจี นามโส หนองบัวลำภู เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
43 19-มิ.ย.-59 เพ็ญศรี อนุวัตร อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
44 19-มิ.ย.-59 นาง โยธะชัย อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
45 19-มิ.ย.-59 นึง ทิพศรี อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
46 19-มิ.ย.-59 บานเย็น อยู่จิต อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
47 19-มิ.ย.-59 คาน โยธะชัย อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
48 19-มิ.ย.-59 น้อย โพธิ์ใต้ อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
49 19-มิ.ย.-59 สุวรรณ ล้านพลแสน อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
50 19-มิ.ย.-59 ทวี อนุวัตร อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
51 19-มิ.ย.-59 บุญหนา ล้านพลแสน อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
52 19-มิ.ย.-59 สุรินทร์ พิบูลสุขสิน อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
53 19-มิ.ย.-59 สิขณิณภ์ รัศมีธรรม อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
54 19-มิ.ย.-59 พยอม รักษาภักดี อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
55 19-มิ.ย.-59 บุญมา เคนหล้า อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
56 19-มิ.ย.-59 ทองใบ ทองคำ อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
57 19-มิ.ย.-59 สำรวย พิมพ์ยนต์ อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
58 19-มิ.ย.-59 แหล่ง สรีวรรณู อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
59 19-มิ.ย.-59 อริษา สิงโสภา อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
60 19-มิ.ย.-59 สุพัฒน์ ชุมคำน้อย อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
61 19-มิ.ย.-59 เรียน สำโรงทอง อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
62 19-มิ.ย.-59 ชูเกียรติ ศรีบุญเรือง อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
63 19-มิ.ย.-59 นาง โยธะชัย อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
64 19-มิ.ย.-59 วาสนา เคนหล้า อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
65 19-มิ.ย.-59 ภริตพร หงส์ธนิธร อุดรธานี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
66 20-มิ.ย.-59 ปริศนา เทพปิตุพงศ์ แพร่ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
67 20-มิ.ย.-59 วันดี แปลงใจ แพร่ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
68 20-มิ.ย.-59 พวงทอง นามศร แพร่ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
69 20-มิ.ย.-59 นงลักษณ์ เจริญวงศ์ แพร่ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
70 20-มิ.ย.-59 สายรุ้ง พิมเสน แพร่ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
71-88 20-มิ.ย.-59 ไม่ทราบชื่อ แพร่ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
89 19-มิ.ย.-59 บุญเลิศ สุขสวัสดิ์ สุรินทร์ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
90 19-มิ.ย.-59 สำเนียง คงพลปาน สุรินทร์ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
91-103 19-มิ.ย.-59 ไม่ทราบชื่อจำนวน 13 คน สุรินทร์ เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
104 21-มิ.ย.-59 จิรวัฒน์ แก้วก่า สกลนคร เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 -
105 21-มิ.ย.-59 นราสิทธิ์ ฤทธิธรรม สกลนคร เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 -
106 21-มิ.ย.-59 ศักดิ์รพี พรหมชาติ สกลนคร เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 -
107-120 21-มิ.ย.-59 ไม่ทราบชื่อจำนวน 14 คน สกลนคร เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 -
121 20-มิ.ย.-59 ภาณุวัฒน์ ทรงสวัสดิ์ชัย ราชบุรี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
122 20-มิ.ย.-59 บริบูรณ์ เกียงวรางกูล ราชบุรี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
123 20-มิ.ย.-59 วิโรจน์ ราชบุรี เปิดศูนย์ปราบโกง ขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558 ดำเนินคดี
124-125 19-ก.ค.-59 เยาวชนอายุ 8 ปีจำนวน 2 คน กำแพงเพชร ฉีกบัญชีรายชื่อประชามติ - ดำเนินคดี
126-127 23-ก.ค.-59 เยาวชนอายุ 14 ปีจำนวน 2 คน ระยอง ฉีกและเผาบัญชีรายชื่อประชามติ - ดำเนินคดี
128 25-ก.ค.-59 เยาวชนอายุ 9 ปี ร้อยเอ็ด ฉีกบัญชีรายชื่อประชามติ ขัดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 358 ดำเนินคดี
129 26-ก.ค.-59 ณัฐวุฒิ บุญมา ระยอง ฉีกกระดาษที่บอร์ดบัญชีมามวนและจุดไฟสูบ ขัดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 188 และมาตรา 360 ดำเนินคดี
130 28-ก.ค.-59 ฮอง รี คม ระยอง เมาและทำลายหน่วยออกเสียงและบอร์ดบัญชี เบื้องต้นตั้งข้อหาบุคคลต่างด้าวเข้าราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมาย ดำเนินคดี
131 30-ก.ค.-59 ปริญญา ชีวินกุลปฐม กรุงเทพ ขายซีดีเพลงไม่มีฉลากในเวทีประชามติ ขัดพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฯ ดำเนินคดี

 

Article type: