ควบคุมสื่อ

TRANSLATION IN NEED! To be a volunteer? click here for detail. ...................................... กฎหมายกำหนดเงื่อนไขการปิดกั้นสื่อแต่ละประเภทไว้ไม่เหมือนกัน...
กฎหมายกำหนดเงื่อนไขการปิดกั้นสื่อแต่ละประเภทไว้ไม่เหมือนกัน โดยรวมอาจมีหลักการหลายอย่างที่สอดคล้องกันแต่หากเปรียบเทียบกฎหมายหลายฉบับจะพบว่า มีเนื้อหาบางประเภทที่สามารถเผยแพร่ในสื่อบางประเภทได้...
ในประเทศไทยมีพระราชบัญญัติที่ออกมาเป็นการเฉพาะเพื่อควบคุมสื่อแต่ละประเภท ดังนี้ กฎหมายไทยที่ใช้ควบคุมสื่อและการแสดงความคิดเห็น ประเภทสื่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิทยุและโทรทัศน์ พ.ร.บ....
The translation will coming soon.