ปลุกปั่นยั่วยุ

  “I was blindfolded and was forced to change cars four times, changed cars 4 times, so I did not know where I was being taken to.” Tanet revealed his story with us about the place and the...
  "ถูกปิดตา และเปลี่ยนรถ 4 ครั้ง เลยไม่รู้ว่าตอนนั้นถูกพาตัวไปที่ไหน " ธเนตรเปิดเผยกับเราเมื่อแรกบทสนทนาถามถึงสถานที่ และสภาพความเป็นอยู่ขณะถูกควบคุมตัว ตลอด 5 วัน ..   21 ธันวาคม 2558...