ยางพารา

  ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 31-มกราคม2559 ยอดรวมเฉพาะเดือนมกราคม 2559 คนถูกเรียกรายงานตัว 884 55 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 214 2...
  Period 22 May 2014 – 31 January 2016 January 2016 Number of individuals summoned 884 55 Arrests at peaceful demonstrations 214 2 Individuals prosecuted before military court...