เขื่อนอัตตะปือ

ปี 2562 ฟรีดอมเฮาส์ (Freedom House) องค์กรที่เก็บข้อมูลและจัดอันดับเสรีภาพในหลายประเทศทั่วโลกรายงานว่าประเทศในเขตลุ่มน้ำโขงอย่างไทย ลาว กัมพูชาและเวียดนาม อยู่ในกลุ่มประเทศที่ไร้เสรีภาพ...