ธเนศ

The Article 112 case of Thanet (pseudonym) is not a high-profile political case. Thanet is a person at the edge of society who does possesses neither secure economic or social standing, nor a fully...
คดีมาตรา 112 ของ "ธเนศ" (นามสมมติ) ไม่ใช่คดีการเมืองใหญ่โตและไม่เป็นที่รู้จักมากนัก "ธเนศ" เป็นคนตัวเล็กๆ ที่ไม่มีฐานะทางเศรษฐกิจ ทางสังคม หรือมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์นัก   "ธเนศ"...