1278 1493 1897 1784 1893 1494 1561 1897 1770 1410 1570 1465 1920 1534 1608 1230 1898 1887 1965 1110 1483 1668 1364 1331 1489 1133 1671 1183 1121 1947 1023 1616 1900 1717 1172 1720 1432 1699 1952 1930 1771 1500 1662 1031 1401 1512 1154 1346 1630 1918 1890 1458 1025 1117 1186 1417 1109 1399 1601 1555 1409 1426 1194 1618 1835 1627 1172 1046 1242 1174 1210 1386 1509 1091 1217 1110 1713 1190 1308 1733 1342 1868 1445 1713 1077 1115 1479 1608 1287 1097 1346 1131 1744 1967 1128 1194 1058 1986 1976 เคหสถาน | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

เคหสถาน

      The Public Assembly Act B.E.2558 (2015) was enacted to control assemblies conducted in public places by providing specific duties for organizers and participants involved in...
    พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ออกมาใช้ควบคุมการชุมนุมใน "ที่สาธารณะ" โดยกำหนดให้ผู้จัดการชุมนุม และผู้เข้าร่วมการชุมนุมมีหน้าที่เฉพาะ ที่สำคัญ คือ...