1211 1881 1400 1148 1207 1483 1365 1929 1615 1292 1810 1442 1101 1067 1402 1858 1872 1767 1907 1298 1436 1756 1942 1544 1924 1695 1397 1737 1426 1999 1127 1442 1595 1271 1123 1614 1350 1361 1054 1849 1742 1711 1681 1639 1251 1935 1494 1378 1585 1590 1217 1267 1574 1860 1535 1607 1251 1417 1765 1038 1693 1395 1349 1275 1422 1642 1068 1207 1538 1270 1775 1350 1194 1958 1823 1975 1969 1702 1142 1250 1842 1204 1802 1552 1478 1413 1700 1278 1531 1854 1231 1869 1198 1517 1546 1906 1660 1297 1520 เอกชน | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

เอกชน

      The Public Assembly Act B.E.2558 (2015) was enacted to control assemblies conducted in public places by providing specific duties for organizers and participants involved in...
    พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ออกมาใช้ควบคุมการชุมนุมใน "ที่สาธารณะ" โดยกำหนดให้ผู้จัดการชุมนุม และผู้เข้าร่วมการชุมนุมมีหน้าที่เฉพาะ ที่สำคัญ คือ...