การสลายการชุมนุม

หลังมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด19 มีการออกข้อกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จำกัดจำนวนคนเมื่อทำกิจกรรมรวมตัวอยู่บ้าง ข้อจำกัดดังกล่าวเป็นไปเพื่อป้องกันโรคเท่านั้น...
  Credit : Sirachai Shin Arunrugstichai   พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558 (พ.ร.บ.ชุมนุมฯ) เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเป็นครั้งแรกโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหาร...
  เท่าที่สามารถเก็บข้อมูลได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 มีการชุมนุมเกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 160 ครั้ง แบ่งเป็นเดือนมกราคม 47 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 73 ครั้ง เดือนมีนาคม 40 ครั้ง...