โควิด 19

(1) ย้อนกลับไปในช่วงที่สถานการณ์ COVID-19 กำลังระบาดรุนแรงเมื่อปี 2563 และการเข้าถึงวัคซีนของประชาชนในประเทศยังคงไม่ทั่วถึง ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563...
วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ ตามมาด้วยข้อกำหนดและประกาศที่ออกตามความในมาตรา 9 ของพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯหลายฉบับ เฉพาะของนายกรัฐมนตรีออกมาแล้ว 25 ฉบับ...
  Credit : Sirachai Shin Arunrugstichai   พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558 (พ.ร.บ.ชุมนุมฯ) เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเป็นครั้งแรกโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหาร...