Call Out

โดยปกติ ความผิดฐาน "ดูหมิ่น" ตามประมวลกฎหมายอาญา เป็นกฎหมายที่มุ่งคุ้มครอง "เกียรติหรือชื่อเสียงของบุคคล" ไม่ให้ผู้ได้มาสบประมาท ดูถูกเหยียดหยาม หรือ...