Bunpodj

  Since the late January to the beginning of February 2015, there was the news about the arrest of many persons who were accused of Lèse majesté according to the Article 112 of Thai...
  ปลายเดือนมกราคม 2558 ถึง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีข่าวการจับกุมผู้ต้องหาฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 จำนวนมาก พวกเขาถูกกล่าวหาเชื่อมโยงกันว่าเข้าร่วมอยู่ใน “...