1124 1695 1898 1567 1515 1157 1085 1711 1662 1537 1249 1763 1192 1018 1184 1166 1605 1391 1917 1369 1056 1493 1151 1746 1793 1960 1012 1231 1023 1644 1620 1516 1673 1727 1865 1020 1623 1064 1716 1587 1093 1550 1268 1311 1030 1498 1766 1876 1921 1027 1698 1707 1562 1095 1581 1787 1228 1782 1118 1787 1046 1800 1298 1250 1277 1003 1325 1296 1482 1164 1072 1739 1288 1797 1612 1555 1868 1471 1030 1385 1998 1282 1100 1210 1969 1645 1325 1342 1904 1020 1722 1174 1931 1756 1365 1268 1529 1687 1127 เซดิชัน | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

เซดิชัน

มองจากสายตาคนนอก มาเลเซียเป็นประเทศที่เศรษฐกิจและสังคมเจริญเติบโตไม่น้อย บ้านเมืองสะอาดสะอ้าน การคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะในเมืองหลวงอย่างกรุงกัวลาลัมเปอร์ก็สะดวกสบาย...