1445 1711 1414 1193 1910 1620 1434 1623 1394 1817 1869 1994 1813 1047 1472 1669 1668 1470 1290 1003 1027 1365 1621 1552 1091 1185 1653 1505 1891 1213 1220 1279 1261 1971 1412 1752 1597 1902 1105 1233 1822 1157 1597 1941 1214 1849 1035 1322 1877 1849 1267 1729 1717 1082 1083 1019 1733 1379 1839 1817 1474 1488 1794 1807 1103 1959 1254 1234 1316 1794 1632 1304 1991 1694 1002 1883 1175 1987 1180 1639 1447 1654 1284 1673 1204 1000 1281 1200 1988 1101 1405 1467 1355 1550 1246 1820 1786 1395 1362 FCCT | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

FCCT

  เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ คสช. และฝ่ายความมั่นคง ต้องจับตาสถานการณ์เป็นพิเศษ เพราะมีวันครบรอบเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญเกิดขึ้นอย่างน้อยสามเหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์สลายการชุมนุมปี 2535...
ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 30 มิถุนายน 2558 ยอดรวมเฉพาะเดือนมิถุนายน 2558 คนถูกเรียกรายงานตัว 772 33 คนถูกจับกุมคุมขัง 475 21 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 209 14...
Period 22 May 2014 - 30 June 2015 June 2015 Number of individuals summoned 772 33 Number of individuals arrested 475 21 Arrests at peaceful demonstrations 209 14 Before the...
  ก่อนยุครัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ การจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ ตั้งแต่ประเด็นเบาๆ อย่างประเด็นวัฒนธรรม ไปจนถึงประเด็นทางการเมืองหรือประเด็นที่มีความอ่อนไหว เช่นประเด็นมาตรา 112 สามารถจัดได้อย่างเสรี...