กฎหมายสื่อ

ในประเทศไทยมีพระราชบัญญัติที่ออกมาเป็นการเฉพาะเพื่อควบคุมสื่อแต่ละประเภท ดังนี้ กฎหมายไทยที่ใช้ควบคุมสื่อและการแสดงความคิดเห็น ประเภทสื่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิทยุและโทรทัศน์ พ.ร.บ....
The translation will coming soon.