1952 1149 1068 1505 1644 1592 1317 1307 1214 1705 1403 1290 1980 1760 1481 1203 1019 1305 1544 1869 1449 1029 1212 1953 1259 1369 1479 1961 1884 1356 1829 1798 1912 1937 1914 1644 1266 1128 1010 1904 1739 1932 1932 1676 1612 1180 1591 1289 1080 1958 1029 1357 1274 1774 1566 1555 1951 1522 1378 1699 1230 1431 1857 1323 1946 1932 1882 1271 1775 1441 1723 1646 1483 1556 1366 1852 1133 1417 1003 1928 1020 1924 1148 1058 1239 1264 1496 1635 1077 1841 1445 1040 1975 1568 1199 1927 1355 1122 1044 การขอพระราชทานอภัยโทษ | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

การขอพระราชทานอภัยโทษ

    “มาตรา 259 ผู้ต้องคำพิพากษาให้รับโทษอย่างใดๆ หรือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว ถ้าจะทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราวต่อพระมหากษัตริย์ขอรับพระราชทานอภัยโทษ...