1506 1501 1057 1885 1059 1203 1340 1844 1759 1203 1344 1226 1973 1773 1369 1518 1422 1841 1712 1060 1650 1282 1636 1553 1255 1358 1925 1116 1666 1852 1856 1910 1389 1757 1476 1872 1080 1115 1280 1112 1425 1135 1055 1246 1140 1757 1468 1274 1418 1958 1849 1019 1984 1646 1804 1800 1228 1579 1187 1005 1924 1325 1429 1249 1631 1742 1036 1407 1897 1284 1811 1930 1019 1322 1334 1534 1089 1650 1458 1366 1105 1568 1869 1162 1027 1465 1531 1877 1904 1757 1526 1496 1150 1134 1044 1697 1607 1291 1239 ธันวาคม | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ธันวาคม

  ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 31ธันวาคม2559 ยอดรวมเฉพาะเดือนธันวาคม2559 คนถูกเรียกรายงานตัว 922 - คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 589 1 คนถูกดำเนินคดีที่ศาลทหาร...
ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 31-ธันวาคม2558 ยอดรวมเฉพาะเดือนธันวาคม 2558 คนถูกเรียกรายงานตัว 829 43 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 214 2 คนถูกดำเนินคดีที่ศาลทหาร...
Period 22 May 2014 – 31 December 2015 December 2015 Number of individuals summoned 829 43 Arrests at peaceful demonstrations 214 2 Individuals prosecuted before military...