คำสั่งหัวหน้าคสช. ฉบับที่ 3/2558

การชุมนุมทางการเมืองซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน กลายเป็นความผิดทางอาญาตั้งแต่ คสช. เข้ายึดอำนาจ ผ่านการออกประกาศ คสช. ฉบับที่ 7/2557 กำหนดให้ผู้ที่ฝ่าฝืนไปชุมนุมมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี...
  11 ธันวาคม 2561 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 22/2561 ให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ตามปกติ โดยมีสาระสำคัญ คือ การยกเลิกประกาศคำสั่ง คสช....
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 อัยการศาลทหารกรุงเทพนัดนักกิจกรรมหกคนที่เป็นผู้ต้องหาคดีฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่ 3/2558 จากการจัดกิจกรรมปัดฝุ่นประชาธิปไตยที่บริเวณอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ...
  “ผู้ใดมั่วสุม  หรือชุมนุมทางการเมือง  ณ  ที่ใด ๆ  ที่มีจํานวนตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป   ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ...
ประเทศไทยมีกฎหมายที่เจ้าหน้าที่จะเลือกหยิบมาใช้เพื่อห้ามการชุมนุม หรือเพื่อดำเนินคดีเอาผิดกับคนที่จัดการชุมนุมอยู่หลากหลายมาก ตัวอย่างเช่น1. คำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2558 ข้อ 12 กำหนดว่า...
หมู่บ้านดอยเทวดา เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา...
  16 December 2016, the National Legislative Assembly (NLA) passed the amendment of Computer Crimes Act bill. There was a widespread opposition online. Numbers of internet users were upset by...
  16 ธันวาคม 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผ่านร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) ท่ามกลางเสียงคัดค้านอย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์...
  “ถ้าไม่เคารพกฎหมายอย่างนี้จะอยู่กันอย่างไรเล่า” “เขาก็จับทุกรูปแบบ ทำไมจับแล้วให้พวกเธอเห็นแล้วถ่ายรูป จะได้ไปต่อต้านเจ้าหน้าที่กันหรืออย่างไร แล้วกรณีไปจับโจรอื่นทำไมไม่พูดกันบ้าง”  ...