1214 1801 1647 1411 1407 1895 1380 1218 1387 1546 1424 1840 1905 1041 1772 1624 1940 1677 1154 1511 1153 1346 1175 1436 1721 1424 1873 1420 1644 1877 1222 1402 1926 1748 1166 1642 1665 1854 1552 1403 1272 1417 1090 1922 1298 1150 1298 1683 1630 1303 1689 1117 1933 1193 1261 1758 1424 1678 1012 1249 1397 1832 1952 1920 1945 1379 1168 1987 1468 1586 1777 1263 1519 1716 1540 1843 1364 1634 1188 1898 1777 1766 1774 1046 1932 1972 1977 1909 1175 1027 1589 1654 1544 1270 1842 1866 1445 1564 1383 หัวหน้าคสช. | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

หัวหน้าคสช.

แม้ว่าวันที่ 24 มิถุนายน 2475 จะเป็นวันที่มีความสำคัญไม่น้อยต่อประวัติศาสตร์การเมืองไทย เพราะเป็นวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย...