ดูหมิ่นศาล

      ศาลยุติธรรม ถูกลากให้เข้ามาเป็นตัวละครที่โดดเด่นเมื่อผู้ที่เคลื่อนไหวทางการเมืองถูกคุมขังด้วยคำสั่งของศาล การแสดงความไม่พอใจต่อศาลจึงเกิดขึ้นตามมา...
สถาบันตุลาการหรือศาลได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งทางการเมือง เมื่อต้องทำหน้าที่ตีความกฎหมาย พิจารณาตัดสินคดี ปัญหาเกิดขึ้นเพราะหลังการรัฐประหาร...
    ภายใต้บรรยากาศทางการเมืองที่ขัดแย้ง สถาบันศาลก็ยังคงต้องทำหน้าที่ตีความกฎหมาย พิจารณาและตัดสินคดีต่อไป แต่เมื่อผู้มีอำนาจทางการเมืองออกกฎหมาย...
  In the midst of political conflict, the institution of the judiciary continues to exercise its power to interpret the laws, to adjudicate and to rule decisions on cases. However, there have...
  ภายใต้บรรยากาศทางการเมืองที่ขัดแย้ง สถาบันศาลก็ยังคงต้องทำหน้าที่ตีความกฎหมาย พิจารณาและตัดสินคดีต่อไป แต่หลายครั้งเมื่อผู้มีอำนาจทางการเมืองออกกฎหมาย...