4 ปี คสช.

ถ้ารัฐบาลคสช.เข้าสู่อำนาจผ่านการเลือกตั้งในปี 2557 พวกเขาก็จะครบวาระสี่ปีของการทำงานในเดือนพฤษภาคม 2561 และต้องจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป แล้วถ้าหากประชาชนพึงพอใจการทำงานคสช....
นับตั้งแต่มีการรัฐประหารในปี 2557 ภาพของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หรือภาพของทหาร ได้ถูกนำเสนอผ่านสื่อหลายรูปแบบ รวมถึงผลิตสื่อออกมาเป็นจำนวนมาก ...