1658 1978 1095 1058 1721 1310 1773 1525 1886 1016 1638 1815 1885 1095 1198 1831 1767 1115 1851 1235 1527 1336 1615 1108 1435 1880 1125 1452 1430 1384 1303 1485 1023 1934 1773 1446 1715 1599 1643 1831 1831 1150 1405 1968 1151 1463 1566 1526 1548 1464 1628 1621 1693 1672 1927 1414 1213 1715 1166 1454 1033 1773 1866 1188 1757 1736 1563 1727 1577 1591 1902 1261 1568 1734 1658 1052 1105 1290 1122 1384 1131 1264 1476 1949 1391 1557 1543 1408 1794 1846 1330 1141 1724 1405 1911 1726 1909 1736 1983 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

"แม่ทิพย์": เฟซบุ๊กชุดดำ

ผู้ต้องหา

"แม่ทิพย์"

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ครบกำหนดโทษ

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (3) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา, พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี