ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่

ผู้ต้องหา

1.รังสิมันต์ โรม 2.วสันต์ เสดสิทธิ 3.ทรงธรรม แก้วพันพฤกษ์ 4.พายุ บุญโสภณ 5.อภิวัฒน์ สุนทรารักษ์ 6.รัฐพล ศุภโสภณ 7.ศุภชัย ภูคลองพลอย 8.อภิสิทธิ์ ทรัพย์นภาพันธ์ 9.ภาณุพงศ์ ศรีธนานุวัฒน์ 10.สุวิชา พิทังกร 11.ปกรณ์ อารีกุล 12.จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา 13.พรชัย ยวนยี 14. ชลธิชา แจ้งเร็ว

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นสืบสวนสอบสวน

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ()

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 116 ประมวลกฎหมายอาญา, อื่นๆ (คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี