1747 1732 1562 1296 1648 1203 1356 1036 1568 1438 1168 1329 1303 1399 1601 1302 1129 1056 1449 1988 1801 1533 1005 1906 1582 1523 1201 1541 1079 1323 1187 1028 1660 1006 1437 1205 1186 1394 1307 1765 1643 1640 1140 1348 1121 1901 1297 1626 1013 1066 1628 1689 1010 1005 1383 1207 1058 1870 1028 1419 1890 1460 1249 1144 1719 1714 1482 1159 1485 1810 1935 1894 1865 1192 1982 1043 1932 1058 1589 1443 1413 1653 1559 1388 1978 1911 1215 1905 1567 1974 1708 1420 1521 1820 1682 1417 1420 1992 1883 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สิรวิชญ์ : โปรยโพสต์อิทบนสกายวอล์ก

ผู้ต้องหา

สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลอุทธรณ์

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ(ถูกลงโทษปรับ)

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535 มาตรา 32(1) และมาตรา 54)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา