ฐานข้อมูลคดี

Stared

ชื่อคดี

คดีสติกเกอร์โหวตโน

ผู้ต้องหา

ปกรณ์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลอุทธรณ์

สถานะผู้ต้องหา

ยกฟ้อง

ข้อหา / คำสั่ง

พ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61, อื่นๆ (ขัดขืนไม่ยอมพิมพ์ลายนิ้วมือ อันเป็นความผิดตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัมีพระมหากษั)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา