1292 1949 1135 1079 1424 1621 1295 1897 1422 1467 1039 1598 1220 1463 1531 1074 1395 1043 1446 1426 1758 1414 1480 1896 1939 1061 1304 1582 1519 1127 1980 1874 1225 1904 1039 1542 1377 1850 1266 1759 1107 1181 1480 1937 1809 1047 1265 1161 1838 1161 1395 1675 1659 1629 1270 1130 1207 1789 1075 1685 1789 1671 1654 1544 1899 1369 1408 1066 1569 1994 1082 1216 1435 1976 1731 1394 1394 1574 1898 1540 1823 1090 1955 1299 1852 1363 1416 1223 1585 1361 1860 1836 1819 1302 1527 1514 1752 1580 1761 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

"สหรัถ": ทนายแรงงานละเมิดอำนาจศาล

ผู้ต้องหา

สหรัถ

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ(รอการกำหนดโทษ)

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (1) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , อื่นๆ (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 198, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา
ข้อมูลเพิ่มเติม