1559 1288 1899 1420 1305 1257 1286 1770 1763 1232 1706 1258 1118 1481 1409 1541 1638 1928 1949 1744 1455 1674 1815 1853 1573 1146 1333 1055 1786 1728 1073 1162 1097 1247 1437 1300 1993 1633 1419 1385 1570 1270 1937 1355 1863 1917 1351 1647 1168 1495 1885 1497 1770 1684 1615 1180 1601 1088 1777 1259 1526 1575 1253 1325 1115 1026 1616 1878 1654 1574 1631 1454 1206 1768 1985 1622 1202 1387 1419 1878 1533 1535 1429 1533 1974 1352 1863 1836 1347 1050 1631 1843 1870 1290 1943 1824 1072 1623 1772 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ประธิน: จดข้อความลงในสมุดบันทึก

ผู้ต้องหา

จ.ส.ต.ประธิน

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

ถูกคุมขังระหว่างคดี

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี