1149 1471 1085 1163 1779 1554 1091 1704 1019 1822 1126 1281 1504 1914 1826 1705 1511 1288 1500 1381 1196 1082 1304 1987 1074 1490 1453 1764 1372 1878 1091 1172 1760 1199 1912 1537 1515 1395 1406 1143 1190 1681 1404 1601 1120 1975 1062 1816 1607 1081 1595 1625 1237 1930 1402 1123 1706 1236 1247 1887 1317 1581 1007 1201 1411 1131 1901 1115 1778 1782 1117 1772 1708 1934 1846 1324 1682 1541 1301 1302 1025 1717 1191 1064 1877 1147 1750 1818 1928 1414 1572 1935 1643 1943 1219 1656 1679 1170 1204 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สุดสงวน ประท้วงหน้าศาลแพ่ง

ผู้ต้องหา

สุดสงวน

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ครบกำหนดโทษ

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (มาตรา 198 ตามประมวลกฎหมายอาญาและมาตรา 31(1) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา